Vergi hukuku Açıköğretim 4. sınıf ders notları, konu anlatımları

VERGİ

Vergi incelemesi kimler tarafından yapılır?


Vergi inceleme elemanları


Gelir vergisinde oto-kontrolü sağlamaya yardımcı olan nedir?

KDV

Hayat Standardına ilişkin özellikler?

a) Vergi yükünü sosyal sınıflar ve mükellefler arasında adil bir şekilde dağıtır
b) Mükellefin gelirini tüketim ile yakalamaya çalışır
c) Vergi güvenlik önlemidir
d) Daha az vergi ödenmesini sağlar


Hayat Standardı esasına tabi olanlar?

1.sınıf tüccar
2. Sınıf tüccar
Limitet şirketi
Gerçek usule tabi serbest meslek erbabı

Her tür vergilerde mükelleflerin adları unvanları, tarh olunan vergileri bağlı bulundukları vergi dairesince ilan edilir?

Gelir ve Kurumlar Vergisi

Gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketleri vergi levhasını işyerine her yıl hangi ayda asmak zorundadır?

Mayıs


Talih oyunları salonlarında elde edilen asgari vergine zaman beyan edilir?

Ertesi ayın 20’sine kadar


Hayat standardı esası ne zaman kaldırılmıştır?


1.1.1999

Mükelleflerin beyanları vergi cezaları kim tarafından basın ve TRT yoluyla açıklanır?


Maliye Bakanlığı


Gelir vergisi kanununda yer alan güvenlik önlemleri


Vergi incelemesi
Otokontrol
Vergi ilanı
Hayat standardı

Gelirleri gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabının belirli bir gelir düzeyinden daha az gelir beyan etmelerini önleyen vergi güvenlik önlemi nedir?

Hayat Standardı esası


Hangi vergi güvenlik önlemi günümüz Türkiyecinde uygulanmaktadır?

Asgari zirai kazanç esası


Gelir vergisi mükelleflerinden hangisi için vergi güvenlik önlemine gerek yoktur?

Devlet memurları

Mükellefin beyanı üzerine tarh olunan gelir ve kurum vergisi nerede ilan edilir?

Vergi DairesiÜlkemizde vergi beyannamelerinin yüzde kaçı incelenebilmektedir?


%4-5

Türk iyede vergi beyannamesinin ancak %4-5 inin denetim elamanlarınca incelenip diğer mükelleflerin denetlenememesinin en önemli nedeni nedir?

Denetim elamanlarının sayısının yetersiz oluşu

Kurumları vergisi mükellefleri?


e) Anonim şirket
f) İş ortaklığı
g) İktisadi kamu müesseseleri
h) Kooperatif

Kurumlar vergisine tabii olanlara örnek?

i) Anonim şirketin tarım geliri
j) Eshamlı komandit şirketin kira geliri
k) Limitet şirketin tarım geliri
l) İş ortaklığının ticari geliri


Risturn Oranı: Ortaklarla yapılan iş hacmi/Genel iş hacmi
Risturn istisnası: Safi KazançxRisturn Oranı
Vergiye tabi kazanç: Safi kazanç-risturnistisnası


Bir kooperatifin karı 25 milyon TL, iş hacmi 60 milyon TL, ortaklarla iş hacmi 24 milyon TL dır.
Bu kooperatifin vergiye tabi kazancı kaç TL’dir.


24 milyon/60 milyon=2/5 x25.000.000=10.000.000
25-10=15

menkul kıymetler yatırım fonları kimler tarafından kurulmaktadır?


Bankalar

Zirai faaliyetle uğraşan limitet şirketin safi kurum kazancı neye ilişkin hükümler uygulanarak tespit edilir?


Gelir Vergisi Kanunundaki ticari ve zirai kazanca ilişkin hükümler

Bir tüketim kooperatifinin karı 400milyon, iş hacmi 2 milyar, ortaklarla iş hacmi ise 500 milyon TL dır Bu kooperatifin vergiye tabi kazancı kaç TL dır?


500 milyon/2 milyar=1/4x400.000.000=100.000.000
400.000.000-100.000.000


Menkul kıymetler yatırım fonlarının statüsü Kurumlar vergisi Kanununa göre neyin kapsamında düzenlenmiştir?


Sermaye Şirketleri

Kurumlar Vergisinden Muaf olanlar?


m) Milli Piyango İdaresi
n) Askeri Fabrikalar
o) Damga Matbaası
p) Darphane

Risturn istisnası hangi kurumlar vergisi için düzenlenmiştir?


KooperatiflerSadece kurumlar vergisi mükellefleri için düzenlenen istisna nedir?

Portföy işletmeciliği istisnası

Kooperatif ortaklarına kooperatif ile yaptıkları işlemlerden doğan karların kooperatifle yaptıkları işlemler oranında geri verilmesine ne ad verilir?

Risturn

Kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan istisnalar?


q) Portföy işletmeciliği kazanç istisnası
r) Risturn istisnası
s) Yatırım indirimi istisnası
t) İştirak kazançları istisnası


Kooperatiflerden hangileri kurumlar vergisine tabidir?

u) Üretim Kooperatifleri
v) Yabancı kooperatifleri
w) Tüketim kooperatifleri
x) Yapı Kooperatifleri

Bir unvana sahip esas sermayesi belli paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız mevcut malvarlığı ile sorumlu olan şirketlere ne ad verilir?

Anonim şirket

Limitet şirketler hangi alanda faaliyet gösteremezler?

Sigorta

Menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliği kazanç istisnasından yararlanabilmesi için portföylerinde bulundurmaları gereken hisse senedi en az yüzde kaç olmalıdır?

25


Kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler?


Faizsiz olarak kredi verenler ödenen kar payları
Genel Kurul Kararları
Birleşme fesih ve tasfiye giderleri
Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı


A limitet şirketinin yaptığı hangi durumda örtülü ödenek söz konusudur?


Şirket ortaklarının birinden sürekli olarak yüksek miktarda borç alınması

1991 yılı kazancı 500 milyon TL olan, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin %60 hissesi komanditer %40 hissesi komandite ortaklara aittir.

Şirketin kurumlar vergisine tabi kazancı kaç TL’dir?


Kurumlar vergisine tabi kazanç komanditer ortağın geliri üzerinden hesaplanır.
500,000,000x60/100=300,000,000

Safi kurum kazancının tespitinde indirilebilecek giderlerden birinedir?

Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları

Sermayesi paylara bölünmüş bir komandit şirketin 1992 yılı karı 35 milyon TL, komandit ortakların payı, %30 olduğuna göre, kurumlar vergisine tabi kazancı kaç TL’dir?

35,000,000x70/100=24,500,000

Riyazi İhtiyatları...............şirketleri gider olarak indirir?


Sigorta

Öz sermayesi20 milyon olan bir limitet şirket 1992 yılı içinde ortaklardan 500 milyon borç almış ve borçlarını yıl içinde ödemiştir. Ortaklardan aldığı borçlar için faiz ödemeyen bu şirketin 1992 yılı kazancı 400 milyon TL olduğuna göre vergiye tabi kazancı kaç TL’dir.


400milyon

Bir limitet şirketin bankadaki mevduat karşılığında aldığı banka faizi hangi kapsamdadır?


Kurum Kazancı

Komandite ortakların payının %70 olduğu hisseli komandit şirkette yıllık kar 300 milyon TL olduğuna göre vergiye tabi kurum kazancı kaç TL’dir?


300,000,000x30/100=90,000,000

Hangi yükümlülerin kurum kazancı gerçek usulde tespit edilmez?


Yabancı ulaştırma şirketleri

Komandite ortakların payının %70 olduğu hisseli komandit şirkette yıllık kar 300 milyon TL olduğuna göre vergiye tabi kurum kazancı kaç TL’dir?


300,000,000x30/100=90,000,000

Bir limitet şirket, elde ettiği kira geliri için yüzde kaç götürü gider oranı uygulayabilir?


Kurumlar vergisinde götürü gider esası uygulanmaz.

Sermaye şirketlerinin örtülü kazanç dağıtma yolları?


Benzerine nazaran yüksek aylık ödeme
Benzerine nazaran yüksek fiyatla satın alma
Benzerine nazaran uzun süreli borç kullanma
Benzerine nazaran düşük fiyatla satma


Hangi konuda faaliyet gösteren ve kurumlar vergisine tabi olan şirketler “riyazi ihtiyatları kurum kazancından indirebilir?


Sigortacılık


Türk iyede kara ulaştırma işi yapan dar mükellef A anonim şirketi 1998 yılında bu faaliyetinden dolayı 2 milyar TL.hasılat elde etmiştir. Bu şirketin 1998 yılı vergiye tabi kazancı kaç TL.dır? Kara ulaştırma işinde ortalama emsal oranı %12’dir.

2,000,000x12/100=240,000,000


Anonim şirketlerin tasfiyesinde hangi dönemde kurumlar vergisi beyannamelerini vermekle yükümlüdür?

Şirketin tasfiye memuru

Yabancı bir ulaştırma kurumunun safi kurum kazancı, bu kurumlar için tespit edilmiş ortalama emsal oranları neye uygulanarak belirlenir?

Türk iyede elde edilen hasılata

İşletme hesabı esasına göre defter tutan tasfiye halindeki bir şirketin dönem başı mevcutları 100 milyon TL.satışları 150. milyon TL giderleri 20 milyon TL dır. Bu şirketin tasfiye karı kaç TL’dir?

=150-(100+20)=30

Yabancı bir hava ulaştırma anonim şirketinin Türk iyedeki hasılatı 40 milyon TL, giderleri 30 milyon TL dır.
Bu şirketin vergiye tabi kazancı kaç TL’dir? (Hava ulaştırma işinde emsal oranı %5 tir)

40,000,000x5/100=2,000,000

Kurumlar tasfiyesi halinde tasfiye edilen kurumlar namına tasfiye karı üzerinde tarh olunan vergiler vergi dairesine ne zaman ödenir?


Tasfiye beyannamesini verme süresi içinde

Yabancı bir deniz ulaştırma limitet şirketinin 1992 yılında Türk iyedeki hasılatı 400 milyon TL dır. Toplam hasılat 1 milyar TL olan bu şirketin Türkiye’de vergiye tabi kazanç kaç TL’dir? (Deniz ulaştırma işinde emsal oranı %15 tir)


400,000,000x15/100=60,000,000


Bir anonim şirkette yönetim kurulu 14.3.1992 tarihinde tasfiye kararı almış bu kararı genel kurul 25.6.1992 tarihinde onaylamıştır.
Kararın ticaret siciline tescilli ve ilanı 9.7.1992 tarihinde yapıldığına göre, bu şirketin tasfiyesine başlangıç tarihi nedir?

Tasfiyenin başlangıç tarihi kararın ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihtir.

Yabancı ulaştırma kurumunun Türk iyede temsilci şubesi hangi defterini tutar?

Hasılat Defteri

A anonim şirketi ve B anonim şirketi birleşerek C anonim şirketini kurmuşlardır.
Kurumlar vergisi kanununa göre bu kurumlardan hangisine tasfiye hükümleri uygulanır?

A ve B anonim şirketi

1992 yılında tasfiyesine başlanan bir anonim şirketin tasfiyesi 8.2.1994 tarihinde sona ermişse. 1.1.1994-8.2.1994 dönemine ait tasfiye beyannamesi en son hangi tarihte vergi dairesine verilir.

23,2,1994


Bir kurumun tasfiyesinde verilmiş tasfiye beyannamelerine göre tahsil edilmiş vergiler hangi durumda tasfiye memuruna iade edilir?

Tasfiye zararla kapanırsa


Tasfiye durumunda servet değeri kavramına dönüşen nedir?


Öz sermaye

Yabancı bir hava ulaştırma anonim şirketinin Türk iyedeki hasılatı 2 miyar TL dır.
Bu şirketin vergiye tabi kazancı kaç milyon TL dır?


2,000,000x5/100=100,000,000

Tasfiye edilen bir anonim şirketin kurumlar vergisi matrahını oluşturur?

Tasfiye Karı

Özel hesap dönemi 1 Mayıs 1991-30 Nisan 1992 olan bir anonim şirket 1992 yılı kurum kazancı ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesini 1992 yılının hangi ayında verecektir?

Ağustos

A limitet şirketinin 1998 yılı vergiye tabi kazancı 500 milyon TL’dir. Bu şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi kaç TL’dir? (Fonlar dikkate alınmayacaktır)

500,000,000x25/100=125,000,000


X anonim şirketi 1999 yılında 2 milyar TL vergiye tabi kazan elde etmiştir.Bu şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi kaç TL’dir?
1999 yılından ita beren Kurumlar vergisi oranı %30 dur.

2,000,000,000x30/100=600,000,000

Kurumlar vergisi üzerinden yapılabilecek indirimlere örnek?


Yabancı ülkelerde ödenen vergiler

Dar mükellefiyete tabi bir kurumun hangi kazanç iratlarında vergi kesintisi yapılmaz?


Ticari Kazanç

Kurumlar vergisi taksitleri hangi aylarda ödenir?


Nisan, Temmuz, Kasım

Anonim şirketin bağımsız muhasebesi olan hangi işyeri ayrı kurumlar vergisi beyannamesi verilir?


Ayrı beyanname verilmez

Özel hesap dönemi 1 Şubat –31 Ocak olan limitet şirket yıllık beyannamesini hangi ayda verir?


Mayıs
Çünkü hesap döneminin kapandığı tarihi izleyen 4.ayda beyanname verilir.

Özel hesap dönemi 1 Mayısta başlayan kurumlar, kurumlar vergisi beyannamesini her yıl hangi ay içinde verecektir?


Ağustos (1 mayısta başlayan kurumun hesap dönemi 30 Nisanda kapanır, izleyen dördüncü ayda beyanname verilir?


Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek belgeler?


Kurumun ortaklık sözleşmesi
Kurumun karar defteri
Kurumun sahip olduğu gayrimenkullerin tapu sicil kayıtları
Kurumun bir önceki yıl verdiği beyannamenin örneği

Dar mükellefiyete tabi bir kurumun hangi kazanç ve iratlarda vergi kesintisi yapılmaz?


Zira Kazanç

Kurumlar vergisi kaç taksitle ödenir?


3

Hesap dönemi 1 Ağustos-31 Temmuz olan bir şirketin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi hangi ay içinde verilir?


Kasım

Dar mükellefiyete tabi kurumların kazançlarının hangisinde kurumlar vergisi kesintisi yapılır?

Telif kazancı
Faiz Geliri
Ücret Geliri
Gayrimenkul Sermaye İradı

Kurumlar vergisinden Muaf Olanlar?


Kızılay
Milli piyango İdaresi
Askeri Fabrikalar
Verem Hastaneleri
Y Anonim Şirketi 1997 yılında kalkınmada öncelikli yörede yatırım indirimi şartlarına uygun olarak 200.000.000 liralık yatırım yapmıştır. Y Anonim şirketinin 1998 yılı kazancı 150.000.000 liradır. Yatırım indirimi oranı %60 olduğuna göre bu şirketin 1998 yılında vergiye tabi kazancı kaç liradır?


30,000,000

Kurumlar Vergisine Tabii olanlar?


Anonim Şirketler
Kooperatifler
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
Limitet şirketler

Kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisi yatırım indiriminden yararlanamaz?


İktisadi Kamu Kuruluşları

Kurumlar Vergisi Kanununa göre, örtülü kazanç dağıtımı olanlara örnek?

Şirket ortaklarının birini, şirketin avukatı olan eşine aşırı ücret ödemesi
Şirket ortaklarından alınan borç para karşılığında emsallerinden yüksek oranda faiz ödenmesi
Şirket ortaklarının gayrimenkulleri için emsallerinden yüksek kira ödemesi
Şirket ortaklarına emsallerinden yüksek ücret ödenmesi

üretim yeri Mersinde en büyük satış mağazası ise Kayserice olan bir anonim şirketin kanuni ve iş merkezi istanbuldadır.
Adamada bir şubesi bulunan bu şirketin kurumlar vergisi beyannamesi hangi vergi dairesine verilecektir?

Anonim şirketin kanuni ve iş merkezinin istanbulda bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

1993 yılında zarar eden bir şirket bu zararını en son hangi yılın kazancından indirebilir?


1998

Kurumların tasfiye veya birleşme durumlarında tasfiye veya birleşme karı üzerinden tarh olunan vergiler ne zaman vergi dairesine ödenir?


Tasfiye veya birleşme beyannamesini verme süresi içinde


Tam mükellefler Kurumlar Vergisi beyannamesini hangi vergi dairesine verirler?


Kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine

Bir anonim şirket, işletme ile ilgili olmak üzere vergi ve cezalardan hangisini, kazancının tespiti sırasında gider olarak indirebilir?


Belediye Vergileri

Kurumlar vergisi kanununa göre devir halinde beyanname, devir tarihinden itibaren hangi süre içinde verilir?


15 gün

Örtülü sermaye kavramının unsurları?


Borçlanmanın kurumun devamlı ve sıkı bir iktisadi ilişki içinde olduğu gerçek veya tüzel kişilerden yapılması
Borçlanmanın kurumun dolaysız şirket ilişkisi bulunan gerçek veya tüzel kişilerden yapılması
Borçla özsermaye arasındaki oranın emsal kurumlarınkine göre açık bir fazlalık göstermesi
Borçlanmanın kurumda devamlı olarak kullanılması

Tam mükellef bir anonim şirketin 1990 yılı safi kurum kazancı 200.000.000 liradır. Şirketin 1989 yılından devreden 50.000.000 lira zararı 1990 yılında yararlanacağı 100.000.000 liralık yatırım indirimi söz konusudur.
Bu şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi kaç liradır?


15.000.000

B limitet şirketi 1989 yılında Anadolu Üniversitesine 2.000.000 lira bağışta bulunmuştur. 1989 yılın safi kazancı 60.000.000 lira olan bu şirket üniversiteye yaptığı bağış için kazancından kaç lira indirebilir?


2,000,000
Safi kazancın %5 i aşmayan kısmı indirilebilir. Safi kazanç 60,000,000x00,5=3,000,000 Bumiktar geçmediği için 2.000.000 kazançtan indirilebilir.

Bir istihkak kooperatifinin iş hacmi yıllık 200.000.000 TL olup 25.000. 000.TL kar elde etmiştir. İş hacmi 1/5 ortaklar dışında geriye kalan ortaklarla işlem görmüştür.
Kurumlar vergisi matrahı ne kadardır?


Ortaklar dışına isabet eden kar payı vergilendirilir. Ortaklara düşen Pay ise risturn sayılarak vergiden istisnadır.
200.000 TL lik iş hacminde 25.000.000 kazanmışsa
4.000.000 Tllik ortak başına X ne kadar kar payı düşer?
Bu orantı yoluyla =40,000,0000x25,000,000/200,000,000=5,000,000

1989 yılı safi kazancı 100.000.000 lira olan X Anonim Şirketi %5 yedek akçe ayırmıştır. Şirketin 1988 yılından devreden 20.000.000 liralık zararı vardır. Şirketin 1989 yılı vergiye tabi kazancı kaç liradır?
Safi kazanç: 100,000,000
Geçmiş yılın zararı :20,000,000
100,000,000-20,000,000=80,000,000
Yedek akça vergi matrahından indirilmezBir yabancı hava ulaştırma kurumu Türkiye’deki faaliyetlerinden 1989 yılında 100.000.000 lira hasılat elde etmiştir.
Bu yabancı kurumun 1989 yılı safi kurum kazancı kaç liradır?


Türk iyede elde edilen hasılatların
Hava ulaştırmada %5
Deniz Ulaştırmada %15
Kara Ulaştırmada %12
Hava ulaştırma =100,000,000x5=5,000,000

özel hesap dönemi 1 Temmuz 1989-30 Haziran 1990 olan bir kurum, kurumlar vergisi beyannamesini ne zaman verir?


1990 yılı Ekim ayında
Dönemin bittiği aydan itibaren 4.üncü aydırİki komanditer, bir komandit ortağı bulunan X Eshamlı Komandit Şirketi 1989 yılında 10.000.000 lira safi kazanç elde etmiştir. Komandite ortağın payı %60, komanditer ortakların payı ise %40 dır
Şirketin 1989 yılında ödeyeceği kurumlar vergisi kaç liradır?

12,000,000

Birleşmenin doğurduğu sonuçlar?


Doğan kurumun yeni bir tüzel kişilik kazanması
Birleşen kurum veya kurumların infisah etmiş sayılması
Birleşen kurumu veya kurumlara tasfiye hükümlerinin uygulanması
Birleşme karının vergi matrahı olması

Kurumlar vergisinde uygulanan istisnalar?

Ristörn istisnası
İştirak kazançları istisnası
Yatırım indirimi istisnası
Hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançlar istisnası
Tasfiyenin bittiği tarih nedir?

Tasfiye sonu bilançosunun genel kurulda onaylandığı tarih

Safi kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler?


Genel kurul toplantı giderleri
Hisse senedi ve tahvillerin ihraç giderleri
Kazancın elde edilmesi için yapılan genel giderler
İşletmeye ait taşıtların amortisman giderleri

Anonim şirketlerin sermayelerini artırmak için çıkarttıkları hisse senetlerinin nominal değerlerinin üzerinde satılması halinde oluşan gelirlerin vergiye tabi olmaması için hangi şartın olması gerekir?


Ortaklara kar payı olarak dağıtılmaması

Mükellef A sahibi bulunduğu ve mesken olarak kullandığı dairesini 10.1.1989 tarihinde bir doktora muayenehane olarak kiraya vermiştir.
Mükellef Anın bu değişiklik nedeniyle hangi tarihe kadar yeni emlak vergisi beyannamesini vermesi gerekir?

31.12.1989 tarihine kadar


Emlak vergisi Kanununa göre emlak vergisi kaç taksitte ve ne zaman ödenir?

2 taksitte ödenir.
Birinci Taksit Mart nisan, Mayıs
İkinci Taksit: Kasım

X Anonim Şirketi Ege kıyılarında yaptırdığı otel inşaatını 1984 yılında bitirmiş ve aynı yıl turizm belgesi almıştır.
Bu otel binası için şirket hangi yılda emlak vergisi ödemeye başlayacaktır?


Turizm belgesini aldığı tarihi takip eden yılbaşından itibaren 5 yıl vergi Ödemez. 6.ncı yıldan itibaren öder

Binanın vergi değerini değiştiren nedenler?


Mevcut binaya garaj ilave edilmesi
Mevcut binaya asansör veya kalorifer tesisi konulması
Binanın yanması
Binanın yıkılması

Yeni inşa edilen ve mesken olarak kullanılan bir apartman vergi değeri 20.000.000 liradır. Bu mesken 5 yıl süreyle geçici muafiyetten yararlanacaktır.
Geçici muafiyetten yararlanılacak tutar yılda kaç liradır?


5,000,000
İnşa edilen binalar inşaatın bittiği yılı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile vergi değerinin ¼ istisnasıdır.
20,000,000x1/4=5,000,000


Taşıt alımı, taşıt alım vergisine tabi olanlara örnek?


Limited Şirket

Taşıt alım vergisinin konusuna girenler?


İnşaat işleriyle uğraşan bir limitet şirketin işlerinde kullanmak üzere ithal ettiği kamyonlar
Taşımacılıkla uğraşan bir adi şirketin satın aldığı otobüsler
Taksi kiralayan bir şirketin işlerinde kullanmak üzere satın aldığı otomobiller
Deniz taşımamalığıyla uğraşan bir şirketin ithal ettiği motorlu tekneler

Taşıt alım vergisi ne zaman ve kaç taksitte ödenir?


İktisap işleminin tamamlanmasından önce, bir defada

Taşıt alım vergisinin ödenmesinden mükellef ile birlikte zincirleme olarak sorumlu olanlar?

Liman sicil memurları
Noterler
Yetkili Satıcılar
Gümrük Memurları

1998 Mart ayında iktisap eden bir otomobilin taşıt alım vergisi ne zaman ödenmek zorundadır?


İktisap işleminin tamamlanmasından önce, bir defada

Mükellef A 1998 yılında, vergi değeri 100 milyon olan, inşaatı yeni bitmiş bir konut satın almıştır.
Mükellefin yararlanacağı geçici emlak vergisi muafiyeti kaç TL’dir.1/4 x100,000,000=25,000,000

Vergi değeri 200 milyon TL olan bir arazinin 1992 yılı emlak vergisi kaç TL dır?
İstisnalar dikkate alınmayacaktır. (Arazilerde vergi oranı binde 1 dır)

200,000

Bina vergisinden muaf olan binalar?


Su bentleri
Devlete ait binalar
Üniversitelere ait binalar
İstasyon binaları

Emlak vergisinde genel beyan kaç yılda bir yapılmaktadır.


4

İnşası 1998 yılında biten ve vergi değeri 400 milyon olan mesken için 1999 yılında ödenecek emlak vergisi kaç TL dır?


İnşaatın ¼ vergiye esas alınmaz. Dolayısıyla vergi 300 milyon üzerinden binde 1 alınarak bulunur.
300,000Bir binaya ait emlak vergisi beyannamesinin doldurulabilmesi için gerekli olan bilgiler?


Mükellefin kimliği
Tapu kaydı bilgisi
İnşaatın m2 maliyet fiyatı
Arsa m2 fiyatı

Emlak vergisi mükellefleri 1990 yılında genel beyan döneminde beyanda bulunmuşlardır. 1992 yılında değişiklik beyanında bulunan mükellefin beyanındaki vergiye tabi rayiç bedel hangi yılın sonuna kadar geçerli olacaktır?


Dört yılda bir genel beyanda bulunur. Dolayısıyla genel beyanın sona erdiği tarihe kadar rayiç bedel geçerli olur.

Emlak vergisi oranı binde iki olan hangi kısımdır?


İşyeri

bina vergisinden muaf olanlar ?


Zirai üretimde kullanılan zahire ambarları
Askeri gazinolar
Konut olarak kullanılmayan balıkçı kulübeleri
Su bentleri

üzerinde tarım yapılamayan arazinin yeniden tarıma elverişli hale getirilmesinde arazi vergisi geçici muafiyetinden kaç yıl süreyle yararlanılır?

10

İşyerleri için bina vergisi oranı binde kaçtır?

2

Kiraya verilse dahi emlak vergisi muafiyeti devam eder?


Belediye otobüs işletme binaları

1994 yılında inşaatı tamamlanarak emlak vergisi beyannamesi ilgili vergi dairesine verilen konutun emlak vergisi geçici muafiyeti hangi yılın sonunda bitecektir?


Emlak vergisi geçici muafiyeti inşaatın tamamlandığı yılı izleyen bütçe yılından itibaren 5 yıldır.

Ülkemizde Otomobillerin motorlu taşıtlar vergisinin hesaplanmasında kullanılan ölçüler nedir?


Yaş ve Ağırlık

Taşıt alım vergisine tabi olan ?


Yurt dışından iktisap edilen taşıtların Türkiye’ye ithal edilmesi

Ait oluğu kurum ve kuruluş adına kayıt ve tescil edilse de motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmemiştir?


Turizm işletmelerine ait taşıtlar

Motor beygir gücüne ve yaşa göre taşıt alım vergisi alınan hangisidir?


Yat

Motorlu taşıtlar vergisi nasıl ödenir?


Vergi dairesine yatırmak suretiyle

Taşıt alım vergisi mükellefi?


Taşıtları iktisap edenler

Türk iyede uçak ve helikopter için motorlu taşıtlar vergisinin hesaplanmasında kullanılan ölçüler, nedir?


Yaş ve azami kalkış ağırlığı

1992 ekim ayında iktisap edilen motorlu bir teknenin taşıt alım vergisi ne zaman ödenir?


İktisap işleminin tamamlanmasından önce


Yıllık Motorlu taşıtlar vergisi 100.000 TL olan otomobilin Ocak ayı taksidinin ödenmediği Mayıs ayında tespit edilirse kesilecek trafik cesazı kaç TL’dir?
Ödenmeyen vergi için her ay %12

24,000

Taşıt alım vergisinin ödenmesiden mükellef ile birlikte zincirleme olarak sorumlu olanlardan biri değildir?


Motorlu araç kiralayanlar

Taşıt alım vergisine tabi olanlara örnek?


Mülkiyeti muhafaza kaydıyla taşıt iktisabı

5.2.1994 tarihinde trafiğe kaydedilen ve 25.2.1994 tarihinde kaydı silinen otomobil için kaç aylık motorlu taşıtlar vergisi ödenir?


6


Motorlu taşıtlar vergisine tabi olanlar?

Yat
Motosiklet
Helikopter
Panel

Taşıt alım vergisi mükellefi olanlar?


Taşıt iktisap eden
Taşıtı ithal eden
Taşıtın tasarruf hakkını alan gerçek kişi
Taşıtın tasarruf hakkını alan tüzel kişi


Veraset ve intikal vergisinden istisna olanlar?


Sosyal sigortalar Kurumu tarafından bağlanan emekli, dul ve yetik aylıkları
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara tahsis olunan mallar
75,000 TL lif sadaka
500,000,000 TL lif hibe

Veraset ve intikal vergisinde, ölüm yabancı bir ülkede meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu ülkeden başka bir yabancı ülkede ise veraset ve intikal vergisi beyannamesi en geç kaç ay içinde verilmelidir?


8

Bağış yoluyla intikallerde değerleme günü hangisidir?


Malların iktisap ettiği gün


Miras nedeniyle doğan veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri nedir?


3 yıl, Mayıs ve Kasım


Vefat eden An’ın tek mirasçısı olan eşine giderler çıkarıldıktan sonra 30 milyar TL lik miras kalmıştır.
İstisna haddi 10.320.000.000 TL olduğuna göre eşin veraset ve intikal vergisi matrahı kaç TL dır?


30,000,000,000-10,320,000=19,680,000,000

Veraset ve intikal vergisinin konusuna girenler?


Yabancı bir kişinin Türk iyede bulunan mallarının Türk tabiiyetindeki bir kişiye intikali
Türk tabiiyetindeki bir kişinin Türkiye dışındaki malların Türk tabiiyetindeki bir kişiye intikali

Türk tabiiyetindeki bir kişinin Türkiye dışındaki mallarının Türk iyede ikametgahı olan bir yabancıya intikali
Türk tabiiyetindeki bir kişinin Türkiye’deki mallarının bir yabancıya intikali

Spor Totodan 70 milyon TL ikramiye kazanan bir kişinin eline geçecek miktar kaç TL dır. (istisna 120.000,000 TL dır)


270,000,000-120,000,000=150,000,000x%20=30,000,000

Veraset ve intikal vergisinde menkul mallar ve gemiler hangi değerleme ölçüsüyle değerlenir?

Rayiç Bedel

Veraset ve intikal vergisinde hibe yoluyla veya herhangi bir biçimde karşılıksız iktisap bu verginin hangi unsurunu oluşturur?

Vergiyi doğuran olay

Gaiplik durumunda gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihten itibaren kaç ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi gerekir?


1

Veraset ve intikal vergisinde ney gerçekleşince mükellefe intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının devir ve ferağına izin verilmesi?


Teminat gösterilmesi
Veraset ve intikal vergisi konusuna göre gayrimenkuller hangi ölçüye göre değerlenir?


Emlak vergisine esas değerle

Furuğ bulunması durumunda, eşe isabet eden miras payının vergiden istisna edilen kısmı kaç liradır?


10,320,000,000

Yabancı bir ülkede meydana gelen ölüm için Türk iyede bulunan veraset ve intikal vergisi mükellefleri vergi beyannamesini ölümü izleyen kaç ay içinde verirler?


6

Veraset ve intikal vergisinin taksit dönemleri nedir?

Mayıs –Kasım Ayları

Temel gıda maddelerinde katma değer vergisinin oranı kaçtır?

%8

Katma Değer Vergisi Konusuna girenler?

Türk vatandaşlarının Türk iyede yabancı uyruklulara mal teslimleri
Türk Vatandaşlarının Türk iyede Türk vatandaşlarına yaptıkları mal teslimleri
Yabancı uyrukluların Türk iyede yabancı uyruklulara yaptıkları mal teslimleri
Yabancı uyrukluların Türk iyede Türk vatandaşlarına yaptıkları mal teslimleri
Not: Teslim Türkiye dışında olduğu için Katma Değer Vergisine tabi değildir.

Katma Değer Vergisinin doğuran olay?


İthalatın fiilen yapılması
Nakliyenin başlatılması
Transit taşımacılıkta gümrük hattından geçilmesi
Su bedelinin tahakkuk ettirilmesi

fiyatı katma değer vergisi dahil 224.000 lira olarak belirlenen konser biletinin vergisiz bedeli kaç liradır?


224,000x%15=29,217

Katma Değer Vergisinin konusuna girmeyenler?


Arızi (Ara sıra) yapılan faaliyetler.

Gerçek usulde katma değer vergisine tabi mükelleflerde vergilendirme dönemi genel olarak ne kadardır?


1 yıl

Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olaylar?


Mal satışlarında malın teslimi veya fatura düzenlenmesi
Hizmet ifalarında hizmetin gerçekleştirilmesi
Enerji dağıtımında bedelin tahakkuk ettirilmesi
İthalatta alım için sözleşmenin yapılması

Ticari faaliyette bulunan A nen 1992 Mart ayında alımları nedeniyle ödediği katma değer vergisi 20 milyon TL tahsil ettiği katma değer vergisi 30 milyon TL önceki dönemden devreden, indiremediği katma değer vergisi ise 5 milyon TL dır.

Bu mükellefin 1992 Mart ayı ile ilgili ödeyeceği katma değer vergisi kaç TL dır?

Hesaplanan KDV-İndirilecek KDV=Ödenecek KDV
30,000,000-20,000,000=10,000,000
Katma Değer Vergisinden istisna edilen?

Malın ihraç edilmesi

Bir tiyatro biletinin katma değer vergisiyle birlikte fiyatı 70.000 TL dır. Bubiletin katma değer vergisi uygulanmadan önceki fiyatı kaç TL dır? (KDV oranı %12)

70,000x%12=7,500
70,000-7500=62,500

Katma Değer Vergisi mükellefi olanlar?

Market Sahibi
Kasap
Oto galerisi sahibi
PTT işletme Genel Müdürlüğü

4.000 ye alınıp tüketiciye KDV dahil 5.600 TL ye satılan bir malın KDV kaç TL dır (KDV oranı %12)

5,600x%12=600

Katma değer vergisi oranı%12 olduğunda 22.400 TL posta ücreti içindeki katma değeri vergisi tutarı kaç TL dır.

22,400x%12=2,400

Katma Değer Vergisi matrahına dahil olanlar?

Yükleme giderleri
Sigorta Giderleri
Vade farkı
Fiyat Farkı


Katma Değer Vergisinin konusuna girenler?

Gümrük depolarında yapılan satış
Müzayede mahallerinde yapılan satış
Piyango tertiplenmesi
Petrol ürünlerinin taşınması

Bir işletmenin Ocak ayında ödediği katma değer vergisi 36 milyon TL tahsil ettiği katma değer vergisi ise 54 milyon TL dır.
Bu mükellefin Ocak ayı için ödeyeceği katma değer vergisi kaç TL dır?

54,000,000-36,000,000=18,000,000


Katma Değer Vergisinin yürürlüğü girmesiyle uygulamadan kalkan vergiler?

Nakliyat Vergisi
İşletme Vergisi
İthalde alınan istihsal vergisi
PTT hizmetleri vergisi

Harcamalar üzerinde alınan vergiye ne denir?

Katma Değer Vergisi

Ticari faaliyette bulunan A’nın 1995 Mart ayında alımları nedeniyle ödediği Katma Değer Vergisi 50 milyon TL, tahsil katma değer vergisi 75 milyon TL dır. Bu mükellefin 1995 Mart ayı ile ilgili olarak ödediği katma değer vergisi kaç milyon TL’dir?

75,000,000-50,000,000=25,000,000Ayrı ayrı madde menfaat gözetmek şartıyla birden fazla kişinin kaçakçılık veya kaçakçılığa teşebbüs sayılan fiilleri işlemeleri halinde, her birine ayrı ayrı kaçakçılık cezası uygulanmasıyla ortaya çıkan hukuki durum nedir?

İştirak

Vergi hukukunda vergi suçlarının hangisinde “iştirak” kabul edilmiştir?

Kaçakçılığa teşebbüs


Cezai suçların nitelikleri?

Müeyyidesinin ceza olması
Herkes tarafından işlenebilir genel nitelikte olması
Kanunda sayılmış olması
Kamu davası açılmasına neden olması

Emlak vergisi beyannamesinin verilmemesi halinde hangi hukuki durum ortaya çıkar?

İştirak

Bir suç unsuru sayılanlar?

Maddi unsur
Kanuni unsur
Sonuç unsuru
Hareket unsuru

1990 yılında beyanname vermeyerek vergi suçu işleyen ve cezası kesinleşen mükellef A nın 1991 yılında da beyanname vermediği saptanmıştır. Bu durumda mükellef A nın cezasının artırılmasının gerekçesi nedir?

Teşvik

Vergi hukukunda iştirak suçlarından hangisi kabul edilmiştir?

Ağır kusur

Kaçakçılık ağır kusur ve kusur suçlarında cezayı gerektiren tek fiil ile başka neviden birkaç verginin kayba uğratılması nedir?

Tek fiil ile birden çok vergi kaybı

Bir mükellefi bilerek ve isteyerek vergi suçu işlemeye azmettirmeye ne ad verilir?

Teşvik
Mükellef A vergi kaçakçılığı yaptığı için adına 40.000.000 TL ceza kesilmiştir. Yapılan inceleme sonunda B nin de mükellef A nın kaçakçılık suçuna asli maddi iştirakte bulunduğu ve maddi menfaat sağladığı tespit edilmiştir. Buna göre B ye kaç TL ceza kesilir/

İştirak edene cezanın aynısı kesilir 40,000,000

Mükellef A vergi kaçakçılığı yaptığından adına 50 milyon TL ceza kesilmiştir. İnceleme sonunda B’nin mükellef A’yı bilerek ve isteyerek kaçakçılık suçu işlemeye teşvik ettiği tespit edilmiştir. Buna göre B ye kaç milyon TL ceza kesilir/

Teşvik edene cezanın aynısı kesilir. 50 milyon


Mükellef A ağır kusuru suçu işleyerek 2 milyon TL vergi kaybına yol açmıştır. A ya kesilecek ceza miktarı kaç TL dır?

Ağır kusur suçunda iki katı :4 milyon

X Anonim Şirketinin 1990 yılına ait defter ve kayıtlarının incelenmesinde 300 milyon TL vergi kaçırdığı tespit edilmiştir. Şirket kaçakçılık suçu işlediğine göre ödeyeceği ceza kaç TL dır?

Kaçakçılık suçunda kayba uğratılan verginin üç katı :300x3=900 milyon

Ağır Kusur suçunu oluşturan fiiller?

Vergilendirme dönemi ve tarh zamanı geçtiği halde götürü ticaret ve götürü serbest meslek erbabının faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması
Beyanname verme süresi geçtiği halde götürü gider usulüne tabi çiftçilerin faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması
Ticari Zirai ve mesleki kazanç sahiplerinin faaliyetlerini vergi dairesine bildirmekle beraber beyanname vermemeleri
Beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratların vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması
Kanuni bir hükmün uygulanış şekli konusunda yetkili organların tebliğlerinde veya yargı organlarının içtihatlarında bir değişme meydana gelmişse mükelleflerin bu değişmeden haberdar olduğu zamana kadar geçen devrede eski görüşe uygun olarak yaptıkları hareketlerden dolayı ceza kesilmemesi hangi kapsamdadır?

Yanılma

Ağır kusur suçunun manevi unsuru nedir?

Ağır taksir

Hem idari hem de kamusal vergi suçu niteliğindedir?

Kaçakçılık

Kusur cezasının manevi unsuru nedir?

Adi taksir

Vergi Usul Kanununun 376. maddesi kapsamındaki vergi cezalarında indirim ile ilgili doğru ifadeler?

İndirim için 30 gün içinde başvurulması gerekir
Dava yoluna gidilmemesi gerekir
Vergi borcu ve indirimden sonraki ceza teminat gösterilerek üç ay içinde ödenebilir
Vergi borcu ve indirimden sonraki ceza vadesinde tespit edilmiştir.

Mükellef A 1993 yılı içinde satın alarak kiraya verdiği bina için 1994 yılının Temmuz ayı içinde hala yıllık gelir vergisi beyannamesini vermemiştir. Bu mükellef için kesilecek ceza nedir?

Ağır kusur

Kaçakçılık suçu işleyerek 2 milyar TL vergi kaybına yol açan yükümlü A ya kesilecek ceza kaç TL dır/

Kaçakçılık suçunda kayba uğratılan verginin üç katı ceza verilir?
2x3=6

Vergi yargısı hangi ülkede bağımsız bir yargı kolu olarak kabul edilmektedir?

Almanya


Ülkemizdeki vergi ihtilaflarında en üst derecede yetkili merciler

Danıştay

Fransa da vergi yargısı ilke olarak hangi yargı kolu kapsamında yer almaktadır?

İdari Yargı

Vergi yargısının bağımsız yargı kolu olmasını savunanların bu görüşleri için öne sürdükleri gerekçeler?

Ayrı yargı kollarının devlete büyük bir mali yük getirmesi
İdari yargı ve vergi yargısı arasında görev ve yetki uyuşmazlıklarının ortaya çıkması
İdare hukukunun bütünlüğünün korunması
Vergi uyuşmazlıklarının idari uyuşmazlık niteliğinde olması

Hukukta belirli bir davaya hangi yargı yerinde bakılacağını gösteren kavram nedir?

Görev

hangi konuya İlişkin dava vergi mahkemesinde tek hakimle çözümlenir?

9.000.000 TL lif usulsüzlük cezasına ilişkin uyuşmazlık

Vergi uyuşmazlıklarında görevli yargı mercilerinden biri?

Bölge idare mahkemesi


Hangi ülkede vergi yargısı bağımsız yargı kolu olarak kabul edilmiştir?

Almanya

Bir yönetmeliğin iptali için ilk derece mahkemesi olarak nereye başvurabilir?

Danıştay

Tek fiil ile kusur usulsüzlük suçları birlikte işlenirse kesilecek ceza nasıl belirlenir?

Her iki suça ait cezalardan miktar itibariyle en ağırı kesilir

Hakkında usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşen bir kimse cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere kaç yıl içinde aynı neviden bir fiili tekrar işlerse cezası dörtte bir nispetinde artırılır?

İki yıl

Vergi hukukunda yer alan düzenlemeler göre, kaçakçılık , ağır kusur ve kusur cezalarının zaman aşımına uğrayabilmesi için gerekli süre nedir?

Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılın başından başlamak 5 yıl

Yıllık beyannamede beyan dışı bırakılan matrahın en az ne kadar olması halinde mükellefe kaçakçılık cezası uygulanabilir/

Beyan edilen gelirin %10 ununu ve 15.000.000 lirayı aşması

Gelir vergisi mükellefi A nın 400.000 lira vergi kaybına neden olduğu tespit edilmiştir.
Kusur cezası kesilmesi gereken bu mükellefe kaç lira uygulanır?
Kaçakçılıkta vergi kaybının 3 katı
Ağır kusurda vergi kaybının 1 katı
Kusurda vergi kaybının ½ katı
400,000x1/2=200,000

Mükellef A’ya vergi dairesi 600.000 lira kaçakçılık cezası kesmiştir. A nın sebep olduğu vergi kaybı kaçlaradır?

Vergi kaybı 600,000/3=200,000

Vergi uyuşmazlıklarında temyiz mercii sıfatıyla üst derece mahkemesi olarak görev yapan yargı kuruluşu nedir?

Danıştay

Vergi, zam ve ceza toplamı kaç liraya kadar olan davalar vergi mahkemelerinde tek yargıç tarafından çözümlenir?

8.000.000 lirayı geçmeyen davalar

Kendisine vergi ve ceza tahakkuk ettirilen mükellef vergi dairesiyle vergi ve ceza konusunda uzlaşmıştır.
Bu mükellef açısından uzlaşmadan sonra hangi yol gerçekleşir?

İdari ve yargısal herhangi bir yola başvuramaz

Vergi Mahkemesinin tek yargıçla verdiği kararlara karşı ne kadar sürede itiraz yoluna başvurulabilir?

İtiraz süresi 30 gündür

Vergi mahkemelerinde götürü matrahlara karşı dava açabilmek için kaç günlük süre tanınmıştır?

30 gün

Günümüzde vergi uyuşmazlıklardan genellikle ilk derece mahkemesi olarak görev yapan yargı kuruluşu hangisidir?

Vergi Mahkemeleri

Vergi mahkemelerinin kurul halinde verdiği kararlara karşı hangi mercie başvurulabilir?

Danıştay

Vergi dava dilekçesinin bir örneğinin ilgili mahkeme tarafından davalıya tebliği edilmesinden itibaren tanınan cevap hakkı süresi kaç gündür?

30Vergi mahkemeleri arasında çıkabilecek görev ve yetki uyuşmazlıklarını kim çözer?

Bölge idare mahkemeleri

Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı Danıştay’da temyiz yoluna başvurma süresi kaç gündür?

60

Mükellefle idare arasında yapılan görüşme sonucu, kesilen cezanın kısmen veya tamamen ortadan kaldırılmasına vergi hukukunda ne ad verilir?

Af

Vergi davası dilekçesinde bulunması gereken bilgiler?

Tarafların ad ve soyadları unvanları ve adresleri
Davanın konusu ve nedenleri ile dayandığı deliller
Davaya konu olan vergi işleminin yazılı bildirim tarihi
Uyuşmazlık konusu tutar

Götürü matrahlara karşı vergi mahkemelerinde dava açma süresi en fazla kaç gündür?

15

Vergi yargısında olağan üstü kanun yolu nedir?

Yargılamanın yenilenmesi

Vergilerde uzlaşma yoluna ne zaman başvurulabilir?

Dava açma süresi içinde

Vergi mahkemesine dava açılmasıyla hukuki sonuçlardan hangisi gerçekleşir?

Zamanaşımının kesilmesiVergi dairesinin bir işlemi üzerine mükellef tarafından açılan vergi davasında, vergi mahkemesinin davanın kabulüne karar vermesi vergi dairesinin ile ilgili sonuçlardan hangisini doğurur?

İşlemin iptal edilmesi

Vergi mahkemesine verilen dava dilekçesi üzerine yapılan ilk incelemede neler dikkate alınır?

Ehliyet
Görev
Husumet
Yetki


10 milyon TL tutarındaki 1991 yılı gelir vergisi birinci taksidini 7 ay geç ödeyen mükellefin ödeyeceği gecikme zammı kaç TL dır?

7x12=84
10,000,000x%84=8,400,000

Vergide tahsil zamanaşımını kesen nedenler?

Ödeme
Haciz Uygulaması
Ödeme Emri Tebliği
Kamu alacağının teminata bağlanması


Borçlunun kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalinin olması neye başvurmasını gerektirir?

İhtiyati haciz yapılması

30 Nisan 1998 de ödenmesi gereken 200.000 TL vergi borcu 21 Temmuz 1998 tarihinde ödenirse, kaç TL gecikme zammı ödenecektir?
Üç aylık gecikme zammı %36 dır.
200,00x%36=72,000Kamu alacağını koruma önlemleri?

Teminat
Rüçhan Hakkı
İhtiyati haciz
İhtiyati tahakkuk

Mükellef A 30 Haziran 1998 de ödenmesi gereken gelir vergisi 2.taksidini Eylül taksidi ile birlikte 15 Eylül 1998 de ödemiştir.
Bu durumda A dan kaç aylık gecikme zammı alınır?

3


Ne için İhtiyati tahakkuk işlemi yapılabilir?

Genel bütçeye dahil vergiler

Kamu alacağına karşılık teminat olarak kabul edilenler?

Kamu idarelerince haczedilen gayrimenkul mallar
Kamu idarelerince haczedilen menkul mallar
Hazine tahvilleri
Banka teminat makbuzu

Mükellef A 31 Mayıs 1994 tarihinde ödenmesi gereken 10.000.000 TL lif vergi borcunu 22 Ağustos 1994 yılında ödemiştir.
Bu mükellefin ödeyeceği gecikme zammı kaç TL ‘dır. (Gecikme zammı oranı %12dir)


10,000,000x%12=3,600,000


14.6.1884 tarihinde vadesi dolan bir vergi borcu tahsil edilmediği takdirde hangi tarihte zaman aşımına uğrar?

31,12,1999

Hakkında icranın tehiri kararı verilmiş olan kamu alacağı aynı zamanda tecil edilmişse ve tehir süresi tecil süresini aşıyorsa ney söz konusu olur?

Tecil hükümsüz olur.

Mükellef 6.000.000 liralık vergi borcunu vadesi geçtikten 2 ay sonra ödenmiştir. Gecikme faizi ne kadardır?
Gecikme zammı her ay için 12 dır iki yıl olunca 24 olur.
6,000,000x0,24=1,440,000

Devlet il özel idarelerine belediyelere ait her türlü vergi resim, harç, ceza gibi kamu alacakları hangi kanuna göre tahsil edilir.

Amme Alacaklarını Tahsil Usulü hakkında Kanuna


İhtiyati hacizce karşı yargı yoluna başvurma süresi ne kadardır?

1 hafta

Doğal afetler nedeniyle zarara uğrayanların kamu borçlarının terki edilebilmesi için, varlık ve mahsullerinin en az ne kadarını doğal afetle kaybedilmesi şartı aranır?

Üçte biri

Kamu alacağını koruma önlemleri?

Rüçhan Hakkı
Teminat
İhtiyati Haciz
İhtiyati Tahakkuk

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !